Thông báo:  

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021 NHẬN XÉT HỌC BẠ TỪ NGÀY 8/4/2021. LIÊN HỆ: 0989377979 (Thầy Công) 

Tin Tức

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN VÀ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI NĂM HỌC 2020 - 2021

 QUẬN ĐOÀN 12

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THCS - THPT HOA LƯ

***

Số:    - KH/ĐTN

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Quận 12, ngày  07  tháng  4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức lớp cảm tình Đoàn và kết nạp Đoàn viên mới

Năm học 2020 – 2021

- Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XI thông qua ngày 13/12/2017.

             - Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình cụ thể của cơ sở; nhằm xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

BCH Đoàn trường THCS – THPT Hoa Lư xây dựng kế hoạch lớp cảm tình Đoàn và kế hoạch kết nạp Đoàn viên mới cho năm học 2020 – 2021  như sau :

I. Mục đích, yêu cầu:

- Nhằm giáo dục và bồi dưỡng cho thanh niên học sinh về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nhằm nâng cao nhận thức cho thanh niên học sinh về lịch sử của Đoàn, của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Xây dựng Đoàn trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xứng đáng là trường học XHCN; là hạt nhân đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ Đoàn viên - Thanh niên, đặc biệt là phẩm chất chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của người Đoàn viên đối với thanh niên và xã hội, phát huy vai trò của mỗi Đoàn viên trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

II. Thành phần:

- Những thanh niên ưu tú có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện được chi đoàn, GVQN tín nhiệm giới thiệu.

- Học lực: từ khá trở lên.

- Hạnh kiểm: từ khá trở lên.

- Không vi phạm nội qui nhà trường.

- Đối tượng: từ lớp 9 – 12 (đối với khối 9, phải lớn hơn hoặc bằng 15 tuổi 1 ngày)

III. Nội dung, hình thức tổ chức:

A. Lớp cảm tình Đoàn:

1.  Thời gian – Địa điểm:

- Vào lúc: 14 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2021 (Thứ ba)

- Tại: Hội trường Trường THCS – THPT Hoa Lư

2. Nội dung:

- Tìm hiểu về lịch sử của Đoàn, của Đảng.

- Tìm hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

- Tìm hiểu một số thủ tục khi được giới thiệu kết nạp vào Đoàn.

3. Hình thức:

Thanh niên học sinh tham gia lớp học phải:

- Trang phục: đồng phục theo qui định của nhà trường.

- Có đầy đủ bút vở để ghi chép.

B. Kết nạp Đoàn viên:

1. Thời gian tổ chức kết nạp:

- Vào lúc: 7 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2021 (Thứ 2)

- Tại: Sân trường THCS – THPT Hoa Lư

2. Đối tượng kết nạp:

Thanh niên ưu tú kết quả học tập và rèn luyện được chi đoàn xem xét giới thiệu. Đã học lớp cảm tình Đoàn và bài thu hoạch ĐẠT YÊU CẦU.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Cấp Đoàn trường

- Xây dựng kế hoạch, tổng hợp danh sách thanh niên ưu tú được giới thiệu học lớp cảm tình Đoàn và kết nạp Đoàn viên.

- Tổ chức lớp học cảm tình Đoàn cho các đối tượng kết nạp Đoàn.

- Phân công các đồng chí trong BCH Đoàn trường theo dõi, bồi dưỡng đối tượng kết nạp.

- Ra quyết định kết nạp và Tổ chức hướng dẫn kết nạp Đoàn viên.

2. Cấp chi Đoàn

- BCH chi đoàn giới thiệu thanh niên ưu tú để Đoàn trường xem xét, bồi dưỡng kết nạp, nộp kèm biên bản có xác nhận của GVQN gửi về BCH Đoàn trường trước ngày 15/3/2021.

 

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng

(Đã ký)

 

 

Lê Văn Tẫn

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

(Đã ký)

 

 

Lý Phú Quý

 

            Nơi nhận:

            - Đoàn cấp trên (để báo cáo);

            - Ban giám hiệu (để báo cáo);

            - Các chi đoàn;

            - Lưu VP
.Các tin khác

Chát Facebook